Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní družina

Školní družina

tel: 722 937 762

Ředitelka školy stanoví dle vyhlášky č. 74/2005, § 11 o zájmovém vzdělávání úplatu ve školní družině ve výši 1000,- Kč za školní rok. Na období září až prosinec 400,- Kč splatné do 15. září, na období leden až červen 600,- Kč splatné do 15. ledna.

I.  oddělení: Bc. Zdeňka SOJKOVÁ   zdenka.sojkova@zs-pracska.cz

II.  oddělení: Tereza DRÁBKOVÁ   tereza.drabkova@zs-pracska.cz

Plán činnosti na školní rok 2023/2024: Rocni plan cinnosti Skolni druziny.docx

Řád školní družiny při Základní škole, Praha 10, Práčská 37

Platnost od 1. září 2022

Provozní doba:

 •   6.30 –   7.45
 • 11.30 – 16.30 (v 16:30 se uzavíra budova školy!)

Rámcový režim dne ŠD:

 • 11.40 - 12:00 hygiena, příprava na oběd
 • 12:00 - 12:30 oběd
 • 12.30 - 13.00 činnosti odpočinkové a relaxační
 • 13.00 - 15.30 činnosti rekreační ( dle počasí pobyt venku)
 • 15:30 - 16:00 příprava na vyučování
 • 16:00 - 16.30 činnosti rekreační a zájmové, individuální odpočinkové činnosti, odchody domů

Základní lokalizace:

 • Školní družina užívá  hernu a kuchyňku v přízemí školy.

Způsob přihlašování žáků do ŠD:

 • Přihlášení žáka do ŠD je na základě žádosti zákonného zástupce žáka a řádně vyplněného zápisního lístku
 • Odhlášení žáka je na žádost rodičů ( písemnou formou).
  • Ze závažných výchovných důvodů je možné vyloučení žáka ze strany školy. O vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitel školy.

informace viz.:  Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny.doc

Podmínky docházky:

 • Po přihlášení je docházka pro žáky povinná.
 • Podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků je dána písemně na zápisním lístku.
 • Každá změna musí být zákonným zástupcem písemně doložena předem.
 • Učitelé končící výuku předají družinové děti vychovatelkám.

Zajištění bezpečnosti:

 • Při veškeré činnosti v ŠD zajišťují vychovatelky ochranu zdraví a bezpečnosti dětí a plně za ně zodpovídají.
 • Vychovatelky dodržují veškeré platné předpisy BOZ.

Pitný režim:

 • Při obědě je zabezpečen dostatečný příjem tekutin.
 • V době provozu ŠD je zajištěn vychovatelkami.

Podmínky pro využití dalších prostor školy:

 • V odpoledních hodinách může ŠD využívat tělocvičnu školy, počítačovou učebnu, keramickou dílnu a cvičnou kuchyňku.
 • V těchto prostorách dodržují platný řád těchto pracovišť.

Postup při nevyzvednutí dítěte:

 • Rodiče si vyzvedávají děti nejpozději do 16:30. V tuto dobu se uzavírá budova školy! Pokud si rodič výjimečně nestihne vyzvednout dítě do uvedené doby, včas telefonicky informuje vychovatelku ŠD o důvodu zpoždění a způsobu a času vyzvednutí dítěte               
 •  Pokud si zákonný zástupce bez omluvy nevyzvedne  žáka do 16:30, postupuje vychovatelka následujícím způsobem:

                    -   kontaktuje zákonného zástupce telefonicky

                    -   v případě, že se nepodaří spojit s rodičem telefonicky, kontaktuje v 17:00 Policii ČR a informuje Odd. sociálně – právní ochrany dětí  MČ Praha 10. Odpovědnost za žáka přebírá pracovník OSPOD při předání dítěte ve škole.

 • Při překročení nevyzvednutí o více než 10 minut může být po              zákonném    zástupci požadována úhrada nákladů (přesčas   zaměstnance , provozní náklady - 200,-Kč za každou započatou hodinu). Časté porušování provozní doby (3 pozdní odchody) může být důvodem pro vyřazení dítěte ze ŠD.

Pravidla styku s rodiči:

 • Vychovatelky jsou v kontaktu s rodiči denně při předávání žáků.
 • Každou vychovatelku lze kontaktovat telefonicky.
 • Písemná sdělení.
 • Třídní schůzky.

Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD:

 • Po vzájemné domluvě vychovatelek lze spojit oddělení jsou-li dodrženy hygienické a bezpečnostní podmínky.

Dokumentace v ŠD:

 • zápisní lístek
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit