Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Eva Šmídová

BDO Advisory s.r.o

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

email:  gdpr@bdo.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend

Základní škola Práčská 37, Praha 10, dále jen „škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

 Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS quzximp, emailem na adrese zvs.pracska@zris.mepnep.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Práčská 37, 106 00 Praha 10.

 Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Eva Šmídová, BDO Advisory s.r.o, Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, email: gdpr@bdo.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením S 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobýváli dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.


V Praze 25. 5. 2018

 

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta

Aktuality


 

Návštěvnost stránek

079962