Aktuality


Novější 1

Návrat dětí do školy

Datum konání: 18. 11. 2020

Děti se 18. 11. 2020 vrací k prezenční výuce ve všech ročnících.  Všechny děti mají od tohoto data přihlášený oběd. Pokud dítě z nějakého důvodu nepřijde, je nutné do 13.11. obědy telefonicky odhlásit u hospodářky školy. Je třeba také provést platbu obědů na měsíc listopad, pokud jste tak již neudělali. Školní družina

Datum konání: 9. 11. 2020 - 17. 11. 2020

Vzhledem k uzavření škol, chápeme složitost vaší situace a rádi bychom vám pomohli v zabavení vašich dětí. Nabízíme možnost vyzvednutí různých omalovánek, vystříhovánek, výtvarných nápadů. K vyzvednutí v krabici  ŠD ve vestibulu školy. Dále je možnost zapůjčení knih ze školní knihovny, po předchozí telefonické domluvě na čísle 722 937 762.Uzavření škol od 2.11.2020

Datum konání: 2. 11. 2020 - 17. 11. 2020

Usnesením vlády ČR jsou od 2.11. 2020 do odvolání uzavřeny i školy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona.

Výuka na naší škole bude probíhat distančně podle pokynů třídních učitelů jednotlivých tříd. Výuka od 14. do 23. 10

Datum konání: 14. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že výuka od 14.10. do 23.10. 2020 bude na naší škole probíhat v nezměněném

režimu. Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole v těchto dnech se nevztahuje na školy zřízené podle §

16 odst.9 školského zákona. Toto rozhodnutí platí dle usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022,

bod I. odst. 4.

To znamená, že všichni žáci budou chodit do školy a budou se učit podle daného rozvrhu.

Výuka na dálku nebude probíhat v žádné třídě.

S přáním pevného zdraví

V Praze dne 13.10. 2020 Mgr. Jaroslava Růžičková

ředitelka Základní školy, Praha 10, Práčská 37Děti přijaté do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Datum konání: 18. 9. 2020

Do školní družiny byly přijaty všechny přihlášené děti.Provoz školní družiny o letních prázdninách

Datum konání: 24. 8. 2020 - 31. 8. 2020

Provoz školní družiny, pro přihlášené děti, je od 24.8. do 31.8. v době 7 - 16 hodin. Stravování nebude zajištěno.

Děti přinesou vyplněné: Čestné prohlášení -příznaky virového onemocnění.docxZápis dětí do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 31. 5. 2020

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme jednu přípravnou třídu pro děti ročník 2015 a 2014 (s odkladem školní docházky). Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce dítěte. Žádosti přijímáme poštou nebo osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
Termín doručení je 31.5. 2020.

žádost_přípravka (1).docSeznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 1. 9. 2020

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 zde:

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku.pdfZápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Zápis do 1. tříd

 
Ministerstvo školství, Mládeže a tělovýchovy s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č.j. MSMT-12639/2020-1).
 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
 
Žádosti ke vzdělávání v 1.ročníku budou přijímány prostřednictvím poštovního doručení na adresu školy od 1.4. do 30.4. 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 30.4.2020. Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li potřeba někoho předvolat apod.
 
Případnou žádost o odklad školní docházky podávejte na vaší spádovou školu.
 
Potřebné dokumenty:
a) žádost o přijetí k povinné školní docházce + příloha žádosti
b) prostá kopie rodného listu dítěte
c) doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona ve třídě zřízené pro žáky s LMP
 
Každé žádosti o přijetí přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. O tom, zda jsme vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy koncem měsíce dubna. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodnění také poštou.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme v naší škole setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci.
 
S přáním pevného zdraví
                                                    Mgr. Jaroslava Růžičková, ředitelka školy
 
 
 
 
Žádost a příloha k vytištění zde:
 


Informace k domácí přípravě žáků po dobu trvání uzavření škol

Datum konání: 11. 3. 2020

Třídní učitelé se spojí se zákonnými zástupci žáků a domluví si způsob zadávání domácí přípravy pro žáky. Zároveň si určí termíny odevzdávání vypracovaných úkolů.

Rodiče mohou kontaktovat vyučující, pokud budou potřebovat konzultaci k zadané práci.

V Praze dne 11.3.2020                                                Mgr. Jaroslava Růžičková

                                                                                               ředitelka školyNovější 1

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka


 

Návštěvnost stránek

092523