Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, Praha 10, Práčská 37 ze dne 1.9.2014.

Zřizovatelem je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám.2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace – organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy, školní družina a školní jídelna – výdejna.

Datum posledního zařazení do sítě škol: 1.9.2007

3. Organizační struktura

 • ředitelka školy, statutární zástupce organizace
 • statutární zástupkyně ředitelky
 • výchovná poradkyně
 • hospodářka školy
 • vedoucí vychovatelka ŠD
 • školní metodik prevence
 • školnice
 • vychovatelka ŠD
 • uklízečky
 • kuchařka
 • vedoucí metodických skupin
 • učitelé
 • asistenti pedagoga

Seznam organizačních složek:

 • Školní družina
 • Školní jídelna - výdejna
 • Základní škola

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola
  Práčská 159/37
  100 00 Praha 10

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola
  Práčská 159/37
  100 00 Praha 10

 • 4.3 Úřední hodiny

  ředitelna: pondělí 8.00 - 16.00, čtvrtek 8.00 - 16.00 (případě potřeby po telefonické domluvě)
  kancelář hospodářky: pondělí 7.00 – 10.00, středa 14.00 – 16.00, pátek 7.00 – 10.00 (v případě potřeby po telefonické domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitelna a sborovna školy 272 652 784

  kancelář hospodářky 272 650 345
 • 4.6 Číslo faxu

  272 650 345
 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zs-pracska.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  e-podatelnu nemáme

 • 4.8 Další elektronické adresy

  jaroslava.ruzickova@zs-pracska.cz (ředitelka)

  zvs.pracska@zris.mepnet.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 291777329/0800

6. IČ

70835632

7. DIČ

Škola není plátce DPH.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Obory vzdělávání a vzdělávací programy:
  Obor – 79-01-C/001 Základní škola
  Školní vzdělávací program Základní školy, Práčská 37, č.j. ZSP 247/2007,
  Školní vzdělávací program Základní školy, Práčská 37, č.j. ZSP 222/2010
  Školní řád a řád školní družiny
  Plán výchovného poradce
  Plán metodika prevence
  Řád jídelny/ výdejny
  Organizační řád školy
  Směrnice vydané ředitelkou školy

  viz Dokumenty
 • 8.2 Rozpočty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: jaroslava.ruzickova@zs-pracska.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): quzximp

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, Práčská 159/37, 100 00 Praha 10

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

Žádost

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  opis vysvědčení 100 Kč/ks

  kopie jednostranná 2 Kč/ks

  oboustranná 3 Kč/ks

  poštovné dle sazebníku České pošty

  balné 50 Kč

  přihlášky ke studio na SŠ zdarma

  zápisový lístek zdarma

  potvrzení o návštěvě školy zdarma

  potvrzení pro ÚP a pod. zdarma

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní škola, Praha 10, Práčská 37, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019-2020-1.pdf

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav


 

Návštěvnost stránek

093910