Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- č.j. ZSP 222/2010

Učební plán 1. stupeň

vzdělávací oblasti

vzdělávací obory

1.roč.

2.r.

3.r.

4.

5.r.

jazyk a jazyková komunikace

český jazyk a literatura

7

7

8

8

8

 

anglický jazyk

0

0

3

3

3

matematika a její aplikace

matematika

4

4

4+1

5

5

inf.a kom. technologie

informatika

0

0+1

0+1

0+1

1

člověk a jeho svět

prvouka

2

2

2

0

0

 

vlastivěda

0

0

0

1,5

1,5

 

přírodověda

0

0

0

1,5

1,5

umění a kultura

hudební výchova

1

1

1

1

1

 

výtvarná výchova

1

1

1

2

2

člověk a zdraví

tělesná výchova

2+1

2+1

2

2

2

člověk a svět práce

pracovní činnosti

1+1

1+1

1

1

1

logopedická péče

logopedie

0+1

0

0

0

0

disponibilní časová dotace

celkem 9

3

3

2

1

0

celková povinná čas.dotace

celkem 118

21

21

24

26

26

Je určen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami bez mentálního postižení. Není zaměřen na žáky mimořádně nadané. Pro 1. stupeň je připraven školní vzdělávací program podle RVP pro základní vzdělávání. V 5. ročníku bude provedena diagnostika každého žáka, která  stanoví možnosti dalšího vzdělávání.

Cílem je využití potenciálu speciálních pedagogů naší školy pro adekvátní vzdělávaní žáků s ohledem na jejich individuální rozdíly a potřeby.

Přijímáme děti na základě doporučení školského poradenského zařízení v kterémkoli ročníku 1. stupně i v průběhu školního roku.

Pro každého žáka je vypracován učební plán, který  respektuje přechod z jiného vzdělávacího programu a jeho individuální vzdělávací potřeby.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

054888